Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06 in 58/09) je občni zbor dne 24.09.2010 sprejel sklep o preimenovanju Športnega društva "Gams" - Kobarid v Turistično športno društvo »Gams«  Kobarid in sprejel naslednjiS   T   A   T   U   T

TURISTIČNO  ŠPORTNEGA  DRUŠTVA  "GAMS"  KOBARID
1. člen

Turistično športno društvo »Gams«  Kobarid (v nadaljnem besedilu TŠD) združuje interesente raznih športnih dejavnosti na prostovoljni osnovi.
TŠD deluje po teh pravilih, ki so v skladu z določbami Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06 in 58/09).


2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež društva je: Kobarid, Stresova ulica 2/b, 5222 Kobarid.
Društvo deluje na območju občine Kobarid.


3. člen

Znak in pečat ŠD je:

- Osnova je poudarjen lik elipsaste oblike.
- V spodnjem delu je osnovni lik prekrit s pravokotnim trakom, kateri se začne in konča v obliki dveh krakov.
- V osrednjem oz. glavnem delu traku je napis »GAMS KOBARID«, na zunanjem robu zgornjega dela elipse pa je napis »TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO«.
- V zgornjem delu lika je risba in sicer je to podoba gamsa (glava), ki je oblečen v majico (dres), na kateri je napisana št. 1 (ena). Z desno roko omenjena podoba pod pazduho drži žogo okrogle oblike.


4. člen

Dejavnost in izvajanje aktivnosti TŠD:
Društvo opravlja naslednje naloge, ki so tudi v javnem interesu:

- Goji športne, kulturne in turistične dejavnosti in ter predstavlja najširšemu krogu občanov s pomočjo sredstev obveščanja in propagande,
- S svojim aktivnim delom dopolnjuje turistično, športno in kulturno dejavnost občine Kobarid,
- Se po potrebi vključuje v mednarodno turistično, športno in kulturno dejavnost,
- Organizira za svoje člane in druge državljane izlete, družabna srečanja, tekmovanja in druge oblike druženja,
- Organizirano skrbi za vzgojo članstva z raznimi tečaji, treningi in drugimi vzgojnimi akcijami,
- Zagotavljanje materialnih in finančnih sredstev za svojo dejavnost in nadaljnji razvoj društva,
- Varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine,
- Urejanje in vzdrževanje izletniških poti in točk,
- Sodeluje z oblastmi, lokalno skupnostjo in sorodnimi društvi pri razvoju turizma v občni,
- Sodeluje pri organizaciji športno rekreacijskih, turističnih, kulturnih in drugih prireditev v organizaciji drugih društev in institucij,
- Organizira za svoje člane oskrbo z individualno in kolektivno opremo za izvajanje svoje dejavnosti,
- Opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma,
- Splošna propagandna in informacijska dejavnost,
- Izdaja in založba turistično informativnih edicij,
- Informacijsko in vodniško dejavnost,
- Organizacija športno rekreacijskih, turističnih, kulturnih in drugih prireditev kot svojo pridobitno dejavnost,
- Gostinske storitve na prireditvah, ki jih organizira društvo,
- Prodaja izdelkov umetne in domače obrti.


5. člen

TŠD se samostojno vključuje v druge organizacije in dejavnosti na območju R Slovenije.


6. člen

TŠD lahko samostojno sodeluje z mednarodnimi sorodnimi in drugimi organizacijami pri izvajanju skupno dogovorjenih dejavnosti.


7. člen

Za izpolnjevanje nalog športnih organizacij in društev ter za reševanje posameznih skupnih vprašanj se TŠD povezuje v telesa, ki so oblika dogovorjenega sodelovanja športnih društev.


8. člen

Za izvajanje svojega programa dela TŠD na podlagi odločitve občnega zbora organizira posamezna delovna telesa. Za vključevanje večjega števila članov se po posameznih panogah lahko ustanovijo tudi sekcije.


9. člen

Društvo voli in imenuje svoje člane, ki ga predstavljajo v organih na območju občine in države. Sodeluje z drugimi društvi in zvezami ter se povezuje v meddruštvene organe.
Samostojno gospodari s svojimi sredstvi.
Po potrebi lahko najema kredite za opravljanje lastne dejavnosti.


10. člen

Deluje v skladu z Zakonom o društvih in smiselno s svojimi pravili, zlasti na področju nadaljnjega razvoja športno - rekreacijske dejavnosti v R Sloveniji.


11. člen

Član TŠD je lahko vsak državljan R Slovenije.
Član je lahko tudi tuj državljan na podlagi sklepa upravnega odbora društva, če s svojo dejavnostjo vidno pripomore k nadaljnjemu razvoju društva.
Kdor se želi včlaniti v društvo mora podati podpisano pristopno izjavo. O sprejemu članov društva odloča občni zbor z relativno večino prisotnih članov.


12. člen

Člani društva so redni in častni.
Za častne člane lahko občni zbor potrdi osebe, ki imajo posebne zasluge za razvoj in napredek društva.


13. člen

Članske vrste sestavljajo odrasli športniki, njihovi otroci in častni člani. Za otroke članov izpolnjujejo pristopno izjavo njihovi zakoniti zastopniki, oz. starši, ki jih pri samem odločanju v okviru društva tudi zastopajo.


14. člen

Javnost delovanja društva je zagotovljena z objavljanjem v dnevnem časopisju, revijah, na oglasni deski društva in na internetni strani društva.
Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij je odgovoren predsednik društva v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.


15. člen

Pravice članov:

- odločajo in sodelujejo v delu društva,
- so informirani o delu organa društva,
- dajejo predloge za delo društva,
- kot izvoljeni predstavniki društva soodločajo pri sprejemanju sklepov občinskih in drugih organov, ki združujejo ljudi teh panog,
- volijo in so lahko izvoljeni v vse organe športnega društva,
- imajo pravico do ugodnosti, ki jih daje športno društvo svojim članom.
 

16. člen

Dolžnosti članov:

- izvršujejo sprejete in dogovorjene naloge društva,
- uresničujejo sprejeta pravila svojega društva in drugih aktov Športne zveze Slovenije,
- izvršujejo sklepe občnega zbora in UO ter drugih oblik društvene organiziranosti,
- redno plačujejo članarino.


17. člen

Druge pravice in dolžnosti članov lahko dodatno določi občni zbor društva.


18. člen

Članstvo v društvu preneha zaradi:

- izstopa,
- neplačane članarine za tekoče leto,
- izključenosti iz društva in
- smrti člana.


19. člen

Člane TŠD, ki ne izpolnjujejo nalog in ne delujejo v skladu s tem statutom ter sicer škodujejo ugledu društva, lahko častno sodišče po predhodnem ugotavljanju dejstev in pogovoru z njim z obrazložitvenim sklepom izključi iz društva. Zoper sklep častnega sodišča je možna pritožba v roku enega meseca na občni zbor TŠD, ki o sklepu in pritožbi dokončno določi.


20. člen

Organi društva so:

- občni zbor (OZ),
- upravni odbor (UO),
- nadzorni odbor (NO),
- častno sodišče (ČS).O B Č N I   Z B O R


21. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi redni in častni člani društva.


22. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko UO na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora, ob pritožbi na sklep častnega sodišča ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi za katero je sklican.
UO je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po prejemu zahteve za sklic.
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni (7) pred dnevom sklica.


23. člen

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi Statuta ali prenehanju delovanja društva je potrebna dvotretjinska večina. O načinu glasovanja se določi na občnem zboru.


24. člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati tudi nečlani društva, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem društva, vendar imajo pravico le do posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati.


25. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek odloži za eno uro, nakar občni zbor sklepa, če je prisotnih najmanj deset (10) članov.


26. člen

Občni zbor otvori predsednik društva in ga vodi, dokler se ne izvoli delovnega predsedstva. Občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi kandidacijsko, volilno komisijo in druge delovne organe.


27. člen

Občni zbor je pristojen, da:

- sklepa o dnevnem redu,
- razpravlja o poročilih in delu upravnega odbora in nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
- sprejema delovni program,
- sprejema in spreminja ter dopolnjuje Statut TŠD,
- sprejema in spreminja ter dopolnjuje druga interna pravila,
- odloča o pritožbah članov na sklepe UO, NO in ČS,
- rešuje prošnje in predloge članstva,
- sprejema letni finančni plan in potrjuje letno poročilo,
- za članstvo določa višino morebitne vpisnine in članarine,
- odloča o načinu upravljanja z osnovnimi sredstvi društva,
- voli predsednika UO, NO in ČS,
- odloča o najemu kreditov,
- odloča o ukinitvi ali nadaljnjem združevanju društva,
- odloča o sprejemu novih članov,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.


28. člen

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane društva.


29. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo:

- predsednik delovnega predsedstva,
- zapisnikar in
- dva overovitelja zapisnika.U P R A V N I   O D B O R


30. člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.
Je izvršilni organ občnega zbora.


31. člen

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru TŠD.


32. člen

Upravni odbor sestavlja 7 članov:

- predsednik, ki je hkrati tudi predsednik TŠD,
- podpredsednik,
- tajnik,
- blagajnik,
- trije voljeni člani društva.

Če pri glasovanju članov UO pride do enakega števila, so o zadevi odloča, oz. glasuje po naknadno opravljenem usklajevalnem postopku.


33. člen

Predsednik UO ( v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik), zastopa društvo navzven po navodilih UO.


34. člen

UO upravlja društvo v času med obema občnima zboroma, po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.


35. člen

Člane UO voli občni zbor za štiri leta in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni.


36. člen

Pristojnosti UO so, da:

- sklicuje občni zbor in pripravlja zanj gradivo glede na dnevni red,
- pripravlja predloge normativnih aktov TŠD,
- pripravlja predlog letnega finančnega plana in letnega poročila,
- pripravlja predlog letnega programa dela in skrbi za njegovo izvajanje,
- imenuje stalne ali začasne odbore in druge oblike izvajanja dejavnosti društva,
- skrbi za izvajanje materialno-finančnega poslovanja v skladu s sprejetim letnim finančnim načrtom,
- upravlja z osnovnimi sredstvi društva,
- neposredno skrbi za uresničitev izvajanja 4. in 5. člena tega statuta,
- opravlja dejavnosti društva, ki ne spadajo v izključno pristojnost občnega zbora.


37. člen

Sejo UO sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti  pa podpredsednik. Seje so sklepčne, če je prisotna najmanj polovica članov UO. UO sklepa z večino glasov navzočih članov.


38. člen

Pomožni organi UO so stalni ali začasni odbori, komisije, skupine in odseki, ki skrbijo za izvajanje društvenih nalog. Te organe predvidoma vodi član UO.


39. člen

Za opravljanje upravnega, pisarniškega in tehničnega dela sme imeti TŠD potrebno število strokovnih sodelavcev.N A D Z O R N I   O D B O R


40. člen

Nadzorni odbor šteje tri (3) člane, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe imenujejo predsednika. Mandat nadzornega odbora je štiri leta.


41. člen

NO spremlja delo UO in njegovih pomožnih organov. Opravlja nadzor nad finančno- materialnim poslovanjem društva. Sestaja se po potrebi, a najmanj dvakrat letno. O svojem delu poroča občnemu zboru in o svojih ugotovitvah redno obvešča UO. NO sprejema svoje sklepe z večino dveh glasov. NO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.


42. člen

Člani NO ne morejo biti hkrati člani drugih organov društva, imajo pa pravico, da se udeležijo sej UO.Č A S T N O    S O D I  Š Č E


43. člen

Častno sodišče šteje tri (3) člane, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat članov traja štiri leta.

Ugotavlja prekrške članov društva in v primeru prekrška izreka:

- opomin,
- opomin pred izključitvijo,
- izključitev iz društva.P R E M O Ž E N J E


44. člen

Premoženje TŠD so:

- osnovna sredstva,
- poslovna sredstva,
- sredstva skupne porabe,
- druga namenska sredstva,
- pravice.

Osnovna sredstva so vsa sredstva in vsi objekti, ki so izključno lastnina društva. Poslovna sredstva so tista materialna sredstva, ki pomenijo materialno osnovo za opravljanje dejavnosti. Sredstva skupne porabe so denarna sredstva delovne skupnosti društva. Druga namenska sredstva so sredstva namenskih skladov in so posebej izločena. Pravice so uporaba in gospodarjenje z objekti in nepremičninami ter drugimi sredstvi, ki so zaupana društvu.


45. člen

Društvo lahko v svojem delokrogu in pod pogoji, ki jih določa zakon, organizira tudi pridobitno in drugo dejavnost v skladu s svojimi cilji in je pri tem udeleženo pri dohodkih doseženih s to dejavnostjo. Pridobitna dejavnost so organizacije raznih tekmovanj in srečanj z vsemi gostinskimi in drugimi uslugami, vendar v skladu z zakoni, ki predpisujejo to dejavnosti. Pridobitna dejavnost ne sme predstavljati pretežni del dejavnosti športnega društva.


46. člen

Z namenskimi skladi gospodari UO, v kolikor za to ni imenovana posebna komisija ali odbor.
S sklepi občnega zbora se določi namen, način ustvarjanja in uporaba sredstev ter način upravljanja sklada.


47. člen

Dohodki TŠD so:

- vpisnina in članarina,
- redne in druge dotacije skupnosti, organizacij, itd..
- dohodki od donatorjev (sponzorstva),
- dohodki prireditev,
- darila in volila članov,
- drugi dohodki.


48. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja za društveno dejavnost. Materialna in finančna evidenca se opravlja po veljavnih načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.


49. člen

V kolikor TŠD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti in za doseganje namena in nalog društva, v skladu s tem statutom. Vsaka delitev premoženja in presežka prihodkov med njihove člane je nična.


50. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik TŠD. Odredbodajalec je predsednik UO, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga določi UO.
Blagajnik vodi finančno-materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi društva.


51. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva na vpogled finančno in materialno poslovanje društva.K O N Č N E   D O L O Č B E


52. člen

Društvo bo s svojo dejavnostjo zagotavljalo, da bo članstvo spoštovalo vso pozitivno zakonodajo, ki temelji na ustavni ureditvi R Slovenije.


53. člen

Vsak član se vključuje v športne aktivnosti na PROSTOVOLJNI BAZI.


54. člen

Dejavnost društva preneha:

- po sklepu rednega ali izrednega občnega zbora,
- če pade število članov pod 10 (deset),
- z odločbo pristojnega upravnega organa.


55. člen

V kolikor turistično športno društvo »Gams« Kobarid preneha delovati se premoženje društva prenese na društvo upokojencev Kobarid.


56. člen

Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme občni zbor TŠD in ko pristojni upravni organ za notranje zadeve potrdi, da je Statut v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS št. 61/06 in 58/09).Kobarid, 28.09.2010

Na prvo stran